Správce osobních údajů: 

Winning Group a.s. IČO 06794050 se sídlem Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7911. E-mail: poverenec@be-winning.com. Společnost Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné při jednání se společností Winning Group a.s. a jejími dceřinými společnostmi (dále jen „skupina WINNING“). 

V následujících odstavcích se můžete dočíst, jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje a dále zde najdete informace o právech, která máte ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům. 

Při zpracování osobních údajů vycházíme z obecně závazných právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „GDPR“). 

Osobní údaje 

Osobní údaje jsou veškeré informace, které mohou být použity k vaší identifikaci, nebo které jsou s vámi, jakožto fyzickou osobou, spojeny. 

Získávání osobních údajů 

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, od našich obchodních partnerů a klientů. 

Dále získáváme osobní údaje od třetích stran, jako jsou státní orgány, obchodní partneři, zaměstnavatelé nebo z veřejně dostupných databází. 

Získáváme osobní údaje včetně vašeho jména, kontaktních a identifikačních údajů, společnosti, organizace, zaměstnání, pozice, otázek a stížností. Shromažďujeme také osobní údaje o vašich dalších jednáních s námi a našimi klienty, včetně jakéhokoli kontaktu, který mezi námi proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem. 

Chceme zpracovávat pouze aktuální a přesné osobní údaje, proto nás prosím informujte o všech změnách vašich osobních údajů, které jste nám poskytli. 

Účel zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména v případě, že: 

 • je to nezbytné pro plnění smlouvy mezi námi, 
 • je to nezbytné pro splnění našich právních povinností, 
 • je to nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů, 
 • jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů za určitým účelem. 

Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely: 

 • identifikace smluvní strany před uzavřením smlouvy, 
 • plnění smluvních povinností, 
 • využíváním našich služeb, 
 • naplnění právní povinnosti, 
 • zajištění bezpečnosti našich služeb a pro ochranu proti jejich zneužívání, 
 • komunikace mezi námi, 
 • pracovněprávními vztahy, 
 • poskytováním vámi požadovaných informací, 
 • přímého marketingu našich služeb,
 • používáním našich internetových stránek. 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tak dlouho, jak je za daných okolností nezbytné nebo jak to vyžadují právní předpisy. 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

Zpracováváme především následující osobní údaje: 

 • základní údaje – jméno, titul nebo postavení,
 • kontaktní údaje – adresa, e-mailovou adresa a telefonní číslo, 
 • finanční údaje – platební údaje,
 • údaje týkající se využívání našich internetových stránek – cookies, 
 • údaje, které nám poskytnete za účelem využívání našich služeb, 
 • údaje, které nám poskytnete za účelem navázání pracovněprávního vztahu, 
 • údaje nutné pro plnění našich povinností coby zaměstnavatele, 
 • jakékoli další údaje, které nám sami poskytnete. 

Předávání osobních údajů

Vaše informace můžeme za určitých okolností a pro určité účely poskytnout třetím stranám, přičemž se jedná především o následující případy: 

Skupina WINNING: Vaše údaje sdílíme v rámci skupiny WINNING dle potřeby zejména však pro tyto účely: zpracování a uložení dat, poskytnutí přístupu k našim službám, poskytování zákaznické podpory a rozhodování o zlepšování služeb. 

Poskytovatelé služeb: Jiné společnosti, zástupce nebo partnery využíváme k zajišťování služeb naším jménem a k tomu, aby nám s poskytováním služeb pomáhali. Využíváme například poskytovatele služeb k marketingovým, reklamním a komunikačním účelům, k zajištění infrastruktury a IT služeb nebo k přizpůsobení a optimalizaci našich služeb. V průběhu poskytování těchto služeb mohou mít tito poskytovatelé služeb přístup k vašim osobním či jiným údajům. Těmto subjektům nedáváme oprávnění používat nebo šířit vaše osobní údaje s výjimkou poskytování daných služeb. 

Orgány veřejné moci: Vaše osobní údaje mohou být předány státním orgánům, soudům a orgánům státní správy nebo samosprávy v případě plnění našich právních povinností. 

Vaše práva 

Jako subjekt údajů máte následující práva: 

 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, že jste takový souhlas dříve udělili,
 • přístup k vašim osobním údajům, tedy právo požadovat informaci, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány a případně právo je od nás získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování, 
 • oprava nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se vás týkají,
 • výmaz vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, za splnění určitých podmínek, 
 • omezení zpracování osobních údajů v případě, že by vaše osobní údaje byly neaktuální nebo bychom je zpracovávali protiprávně, 
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 
 • přenést osobní údaje k jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. 

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se provádí ve veřejném zájmu nebo je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na tomto zpracování. Do uvedeného vymezení spadá i právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu – tzv. opt-out – můžete uplatit v každém marketingovém sdělení, které vám zašleme, přímo v patičce daného textu.

Výběrové řízení

V případě, že nám poskytnete vaše osobní údaje za účelem zájmu o zaměstnání v naší společnosti, použijeme je pouze v rámci výběrového řízení. Vaše osobní údaje nebudeme dále nikomu předávat. Výjimečně se však může stát, že je budeme povinni třetím osobám poskytnout, např. na žádost orgánů státní správy.

Marketingová sdělení 

Pokud jste naším klientem, můžeme vám zasílat aktuální sdělení související s nabídkou našich služeb. Pokud nejste naším klientem, potřebujeme získat před zasíláním našich nevyžádaných sdělení váš souhlas. V případě, že jste souhlasili s přijetím marketingových sdělení, ale později jste si to rozmysleli, dejte nám prosím vědět, abychom vás mohli odstranit z našich distribučních seznamů. Můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese, nebo využít možnost tzv. opt-out na každém našem nevyžádaném marketingovém sdělení.

Aktualizace 

Tento dokument pravidelně kontrolujeme a vyhrazujeme si právo na jeho změnu. 

Kontakt

Winning Group a.s. 
IČO 06794050 
se sídlem Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7911 

E-mail: poverenec@be-winning.com